Home
Blog
Roadmap
Screenshots
FAQ
Downloads
Contact

Screenshots

Bilinear filtering

Without any filtering
(PointRider <= 0.30)
With bilinear filtering
(PointRider >= 0.50)